ESF                                                  

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een subsidie die als doel heeft leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter te laten doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs. De subsidie gaat naar projecten waarbij leerlingen praktijkervaring opdoen. 

KOLOM Praktijkcollege Het Plein ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Amsterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Voor KOLOM Praktijkcollege Het Plein betekent dit een ESF-subsidie van afgerond € 75.000.

 KOLOM Praktijkcollege Het Plein investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen vanaf het derde leerjaar. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages.

 Europees Sociaal Fonds

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Voor Nederland is ongeveer 500 miljoen ESF-subsidie gereserveerd voor de periode 2014-2020. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland.

Het kabinet streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen optimaal te laten participeren in de samenleving, zo ook op de arbeidsmarkt. Jongeren uit het vso en PrO ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Voor deze jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang. Ze hebben echter extra ondersteuning nodig om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen en vervolgens ook te behouden. De ESF-subsidie is een financiële stimulans om hier nog beter invulling aan te geven.