ondersteuning jeugdhulpverlening

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN

In het schoolondersteuningsplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Klik hier om het gehele plan te downloaden.

TOEGANKELIJKHEID

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die slecht ter been zijn en/of afhankelijk zijn van een rolstoel. 

Extra hulp of ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school daarvoor een team van jeugdhulpverleners voorhanden. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig. 
Klik hier voor een overzicht van het ondersteuningsaanbod van het Plein. 

MULTISIGNAAL
Het Plein maakt gebruik van MultiSignaal. Dit is een digitaal systeem voor professionals uit de zorg of het onderwijs. In het systeem kan worden aangegeven dat iemand betrokken is bij een leerling. 

Leerlingen worden aangemeld in MultiSignaal wanneer school zich zorgen maakt om een leerling. Door een signaal in MultiSignaal af te geven, kan worden gecheckt of er andere hulpverlening betrokken is. Als dat niet zo is, kan school hulp inzetten en maken zij ook een signaal aan in MultiSignaal. School deactiveert dan het signaal. 


Meer weten? Ga naar:  https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/Ouder en Kindadvsiseur

Als er zorgen zijn over een leerling of zijn/haar gezinssituatie en school kan vanuit de interne zorgstructuur onvoldoende bieden, dan betrekt de zorgcoördinator de ouder- en kindadviseur. Zo sluit het Ouder- en Kindteam aan op de zorgstructuur van school. Hoe eerder dit gebeurt, hoe eerder het gezin de juiste hulp of ondersteuning krijgt. Wij stimuleren de ouders om school te (blijven) informeren en te betrekken bij de samenwerking, zodat de zorg in de klas en thuis goed op elkaar afgestemd zijn. De medewerkers van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.


ALTRA

Bij beide programma’s ziet school dat uw zoon of dochter achter loopt op school, niet lekker in zijn of haar vel zit, gedragsproblemen heeft en/of spijbelt. De problemen zorgen ervoor dat het niet goed gaat met uw kind op school. Vaak hebben de problemen ook invloed op de sociale contacten van uw kind, de thuissituatie en de manier waarop u uw kind opvoedt. Wat extra ondersteuning aan uw kind, de thuissituatie en aan de leerkracht kan dan fijn zijn. Samen gaan we kijken hoe we iedereen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, zodat het uiteindelijk weer goed gaat met uw kind. Het traject duurt vaak 10 tot 12 maanden.


FIBBE

Fibbe (Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling) is een organisatie die hulp biedt aan kinderen met problemen die hun leren en daarmee hun ontwikkeling in de weg staan. Van sociale problemen tot psychiatrie, van leerstoornissen tot intelligentieproblemen. Vaak duurt het lang voordat een kind de juiste specialistische hulp krijgt, waardoor zij onnodig vastlopen door langdurig negatieve ervaringen. Fibbe probeert dit te voorkomen door de zorg dichtbij het kind vorm te geven op school. Fibbe zal kleine problemen snel en praktisch oplossen en grotere problemen onderkennen. Naast de individuele hulp voor leerling probeert Fibbe een omgeving te creëren waar de docent en leerling optimaal kunnen presteren.